Algemeen

 1. Voor dat een overeenkomst aangegaan wordt met BuitenKennis dienen deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen te worden.
 2. Indien u een groep aanmeldt of een groepsactiviteit boekt bent u als aanmelder de opdrachtgever en bent u verantwoordelijk voor het juist informeren van de overige deelnemers. Als opdrachtgever dient u alle deelnemers te informeren over deze Algemene Voorwaarden.
 3. Een boeking of reservering is pas definitief als deze door BuitenKennis bevestigd is. Aan de agenda op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

 1. Medische problemen en of (levensbedreigende) voedselallergieën die op wat voor manier dan ook van invloed kunnen zijn op het deelnemen aan een activiteit, dienen altijd vooraf (schriftelijk of per e-mail) doorgegeven te worden aan BuitenKennis.
 2. BuitenKennis mag verwachten dat deelnemers fysiek (ook betreffende motoriek) en mentaal in staat zijn om veilig deel te nemen aan de activiteiten.
 3. Deelnemers en opdrachtgever dienen verantwoord met de door BuitenKennis beschikbaar gestelde materialen en middelen om te gaan. Kosten die ontstaan door nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht worden.
 4. BuitenKennis behoudt zich het recht om een activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtsituatie dan ook. In dat geval biedt BuitenKennis steeds het best mogelijke alternatief aan.
 5. BuitenKennis behoudt zich het recht om een deelnemer of opdrachtgever uit te sluiten van verdere deelname als deze de instructies en aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgt of als er (naar het oordeel van BuitenKennis) sprake is van overmatig alcohol of drugs gebruik kort voor of tijdens de activiteit.
 6. Indien een deelnemer of opdrachtgever wordt uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten vindt geen terugbetaling plaats, ongemakken of kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever, er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling.
 7. BuitenKennis spant zich tot het uiterste in een veilige activiteit aan te bieden, een zogenaamde inspanningsverplichting.
 8. Alle aangeboden activiteiten zijn niet gevaarlijk, wel zijn er risico’s. Aangeboden activiteiten vinden plaats buiten in de natuur, welke door haar aard nooit geheel risicovrij is. Ondanks dat BuitenKennis alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om dit risico te minimaliseren, accepteren deelnemers en opdrachtgever dat er ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat BuitenKennis de schuld treft.
 9. BuitenKennis accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn van nalatigheid van BuitenKennis.
 10. BuitenKennis is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de instructies van BuitenKennis door de deelnemer of opdrachtgever, niet tijdens en niet na de activiteit.
 11. Deelname aan alle door BuitenKennis georganiseerde activiteiten gebeurd op eigen risico.
 12. BuitenKennis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan lichaam, kleding of andere eigendommen van deelnemers of opdrachtgever.
 13. BuitenKennis is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de deelnemer of opdrachtgever.

Offerte

 1. De door BuitenKennis gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.
 2. BuitenKennis is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betaling en annulering

 1. BuitenKennis mag om een aanbetaling vragen.
 2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders schriftelijk vastgelegd. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is BuitenKennis gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 8% in rekening te brengen.
 3. Annuleringen kan alleen na goedkeuring van BuitenKennis. Er kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten zullen onderbouwd worden en zijn afhankelijk van het tijdstip van annuleren.

Klachten

 1. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.
 2. In geval dat een deelnemer of de opdrachtgever een klacht heeft over de activiteit, dient de deelnemer of opdrachtgever deze tijdens de activiteit te melden bij de persoon die de activiteit verzorgt, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen. Een klacht die na het beëindigen van de activiteit wordt gemeld, heeft geen invloed op de activiteit die reeds heeft plaats gevonden. Deze wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige activiteiten. Een klacht leidt niet tot terugbetaling van de kosten.

Disclaimer

 1. De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan BuitenKennis niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt BuitenKennis geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Op deze site staan links naar externe websites. BuitenKennis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 3. Op de inhoud van de webpagina’s van BuitenKennis en op het BuitenKennis-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van BuitenKennis.
 4. De recepten op Recepten mogen alleen worden geprint of digitaal worden gedeeld, met vermelding van de bron.
 5. Op andere sites linken naar pagina’s van de BuitenKennis-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van BuitenKennis niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat BuitenKennis toestemming verleende als dat niet het geval is.
 6. Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar jop@buitenkennis.nl